Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer!

Breda - 076 - 54 98 705 Essen (B) - 0032 - 366 377 83 Hendrik-Ido-Ambacht - 078 - 64 72 792
Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportplaza Fitness (Topsportplaza Breda, Sportplaza Essen, Sportplaza Hendrik-Ido-Ambacht)

Artikel 1: Definities

Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Werkgever: rechtspersoon en natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij de Overeenkomst strekt tot het ter beschikking stellen van de sportvoorzieningen van Sportplaza Fitness aan hetzij particulieren, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van deze werkgever.

Lid: de particulier alsook de werkgever van wie de werknemer dan wel de hulppersoon gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Sportplaza Fitness.

Overeenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap.

Actie: Aanbieding aan de (potentiële) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan de (potentiële) klant.

Clubcard: de pas waarmee het Lid toegang verkrijgt bij het fitnesscentrum.

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle Overeenkomsten van Sportplaza Fitness met een particulier, alsmede bij die met een werkgever.

Artikel 2: Aanmelding en Sportplaza Fitness leden

a. Aanmelding als Sportplaza Fitness Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen. Na ontvangst door Sportplaza Fitness van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

b. Tijdens het eerste bezoek aan de Sportplaza Fitness vestiging ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Sportplaza Fitness Clubcard. Uitsluitend op vertoon van een geldige Sportplaza Fitness Clubcard krijgt een Lid toegang tot de vestiging van Sportplaza Fitness.

c. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na afgifte van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Sportplaza Fitness de Clubcard aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Sportplaza Fitness.

d. De Sportplaza Fitness Clubcardhouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Clubcard. Gebruik van de Sportplaza Fitness Clubcard is persoonsgebonden. De Sportplaza Fitness Clubcard is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Sportplaza Fitness.

e. De Sportplaza Fitness Clubcard blijft te allen tijde eigendom van Sportplaza Fitness. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportplaza Fitness Clubcard, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Sportplaza Fitness Clubcard kan tegen betaling van € 15,- worden verkregen.

f. Sportplaza Fitness is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

g. Een Sportplaza Fitness Clubcardhouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Sportplaza Fitness is geen/niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

h. Sportplaza Fitness zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de Clubcard binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

i. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van Sportplaza, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Sportplaza Fitness kan op elk gewenst moment ingaan. Een Overeenkomst tussen Sportplaza Fitness en een particulier wordt bij betaling per SEPA automatische periodieke incasso stilzwijgend verlengd voor telkenmale één maand.

b. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient u het bedrag contant aan de balie te voldoen of over te maken naar Sportplaza Fitness o.v.v. uw Clubcardnummer. Indien het Lid in gebreke is gebleven volgt er een betalingsherinnering met administratiekosten van €7,50. Blijft het Lid in gebreke wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Sportplaza Fitness Clubcardhouder.

e. Sportplaza Fitness respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die het Lid ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor om op de door het Lid verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij derden en op basis van verkregen informatie alternatieve betaalopties aan te bieden. Indien het Lid na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen de gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van derden. Dit kan consequenties hebben voor de creditscore en mogelijk tot afwijzingen leiden bij toekomstige aankopen en het aangaan van Overeenkomsten.

f. De Sportplaza Fitness Clubcard wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot Sportplaza Fitness worden geweigerd. Sportplaza Fitness is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

h. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Sportplaza Fitness Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het Sportplaza Fitness Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

Artikel 4: Openingstijden

a. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

b. Tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties is Sportplaza Fitness gerechtigd geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn.

c. Sportplaza Fitness is gerechtigd om te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

Artikel 5: Groepslessen

a. Reservering van lessen bij Sportplaza Fitness kan slechts geschieden via de website.

b. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

c. Het Lid kan zich voor een les afmelden via www.fitnesslessen.com. Afmelding dient ten minste 1 uur voor aanvang van de les te geschieden. Als driemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het Lid gedurende één maand geen lessen meer reserveren. De registratie van een te late afmelding of het ontbreken daarvan, vervalt na drie maanden. Dit betekent dat een Lid dat zich bijvoorbeeld niet afmeldt in januari, geen gevolgen ondervindt van twee te late afmeldingen in mei. Een volgende te late afmelding, bijvoorbeeld in juni, heeft echter tot gevolg dat het Lid een maand geen lessen kan reserveren.

d. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 6: Beëindigen of ontbinding Overeenkomst

a. Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij de balie van Sportplaza Fitness. Een Lid kan het lidmaatschap, bij betaling per automatische incasso, beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. Indien er is gekozen voor een contante betaling stopt het lidmaatschap automatisch na de gekozen lidmaatschapsvorm.

b. Indien de Overeenkomst is afgesloten voor een periode (art. 3.b) en deze wordt door het Lid conform sub a van dit artikel opgezegd vóór afloop van de afgesproken contractperiode, dan is Sportplaza Fitness gerechtigd om de resterende maanden in rekening te brengen. Bijvoorbeeld indien een lidmaatschap van 14 maanden wordt overeengekomen met de eerste twee maanden gratis en het Lid zegt na 12 maanden het abonnement op, dan heeft Sportplaza Fitness het recht om een bedrag gelijk aan de abonnementskosten voor twee maanden bij het Lid in rekening te brengen.

c. Sportplaza Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

d. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Sportplaza Fitness – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Sportplaza Fitness, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op medische gronden of als gevolg van verhuizing, is Sportplaza Fitness bevoegd administratiekosten in rekening te brengen. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Overeenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of groepslessen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Sportplaza Fitness, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. Sportplaza Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Sportplaza Fitness, de vestigingsmanager, overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden op het grondgebied van Sportplaza Fitness.

d. Het gebruik van lockers bij Sportplaza Fitness is geheel voor eigen risico van het Lid. Sportplaza Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Huisregels

a. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Sportplaza Fitness en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen.

b. De huisregels van Sportplaza Fitness zijn bij de balie van de Sportplaza Fitness op te vragen en op de website te vinden. Sportplaza Fitness is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking direct voor iedereen.

c. Sportplaza Fitness kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 9: Informatieverplichting

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Sportplaza Fitness te worden doorgegeven.
b. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Sportplaza Fitness kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

Artikel 10: Slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten door of met Sportplaza Fitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Sportplaza Fitness is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 a wordt verlengd. Voor Overeenkomsten tussen Sportplaza Fitness en een particulier of een bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Sportplaza Fitness gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

c. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Wij zijn weer gestart met buiten fitness ­en buiten groepslessen* voor 4 personen op ons parkeerterrein in Hendrik-Ido-Ambacht!
* De groepslessen vinden in kleine groepen plaats i.v.m. de regel 1 instructeur per 4 deelnemers. Reserveer dus tijdig!
Dit ­gaat plaatsvinden naa­st onze huidige perso­nal trainingen voor o­ok maximaal 4 persone­n.
Wie:­ alle leden, maximaal­ 4 personen tegelijk,­ altijd 1.5m afstand ­houden (je traint in ­tweetallen)
Wat:­ zelfstandige buiten ­fitness (vooral compo­und trainingen, zie u­itleg)
Waar:­ op ons parkeerterrei­n
Wanneer: ­
- reserveren verplic­ht
- je hebt 50 minuten­ de tijd om te traine­n
- maximaal 2x per we­ek (1x per dag, i.v.m­. zeer beperkte capac­iteit, denk a.u.b. aa­n je medesporters)
- meer dan 2 reserve­ringen per persoon pe­r week zullen door on­s worden verwijderd e­n dan kun je dus niet­ komen sporten.
- Kom niet te vroeg ­naar je training en z­org dat je na 50 minu­ten klaar bent. Doe b­ij voorkeur al een kl­eine warming op (net ­buiten ons parkeerter­rein) en bereid je tr­aining voor (zodat je­ precies weet wat je ­komt trainen in die 5­0 minuten).
Verdere uitleg: ­
We mogen maximaal 4 ­personen tegelijk ont­vangen. I.v.m. die be­perkte capaciteit, he­t seizoen en de avond­klok kunnen we helaas­ nog niet veel, maar ­we willen jullie zo g­raag weer IETS kunnen­ bieden!
Daarom is onze keuze­ gevallen op het volg­ende materiaal wat we­ naar buiten halen:
- 2x squatrek ­
- 2x olympische stan­g met klemmen
- 2x EZ-bar met klemmen
- 2x bankje (1 plat,­ 1 incline)
- schijvenstandaard ­met schijven
­
Dit is beperkt en da­t realiseren we ons h­eel goed. Maar met wa­t creativiteit, tempo­ in je training en do­orzettingsvermogen, k­un je in 50 minuten e­en hele goede workout­ uitvoeren.
Denk aan de volgende­ oefeningen die je al­lemaal kunt doen:
- bankdrukken (plat ­en incline)
- overhead press ­
- barbell row­
- deadlift ­
- squat ­
- lunge ­
- hip thrust­
- bicep curl­
- skull crushers ­
- front raise­
- etc. ­
Bij voldoende animo ­en hopelijk snel meer­ versoepelingen vanui­t het RIVM, zullen wi­j de mogelijkheden be­kijken van wat, waar ­en wanneer we kunnen ­uitbreiden.
Bij extreem slecht w­eer zullen onze train­ingen niet doorgaan (­denk aan harde wind i­.c.m. veel regen). Da­n zullen we de traini­ngen verwijderen (hou­d dit dus goed in de ­gaten).
Door een beetje regen laten wij ons niet tegenhouden. Heb je gereserveerd maar kom je toch niet? Meld je dan aub af!
We hopen jullie snel te zien om bij ons te komen sporten buiten!

Corona update 14 april 2021:

Het einde lijkt in zicht...?! Voor nu weer verschrikkelijk jammer dat de lockdown verlengd is.
Begrijpelijk is het wel dat deze beslissing is genomen, maar we zouden zo graag weer ALLES kunnen aanbieden zodat jullie lekker kunnen sporten en aan je gezondheid kunnen werken.

In de nieuwste versie van de ‘routekaart’ lezen we af dat binnen sporten op 1.5m afstand voor volwassenen voor 11 mei op de lijst staat. We hebben daarom goede hoop dat dit op korte termijn weer kan en mag!

1.Omdat we het allemaal beu zijn en we extra moeite willen doen om de corona kilo’s er weer af te werken, geven we Outdoor Personal Training voor maximaal 4 personen tegelijk.
In deze trainingen komen zowel krachtoefeningen als conditie aan bod. 

Of je nu één keer even dat steuntje in de rug kunt gebruiken van een van onze fitnessinstructeurs om je home workout goed uitgelegd te krijgen, of wekelijks goed afgemat wil worden, het kan allemaal. Binnen de huidige regels van het RIVM (dus 1 instructeur op maximaal 4 sporters) willen we jullie de mogelijkheid bieden om bij ons op het parkeerterrein te komen trainen.

Voor de leden van Sportplaza HENDRIK-IDO-AMBACHT:  klik hier voor de recentste update  voor meer informatie en mogelijkheden
Voor de leden van Topsportplaza BREDA: mail ons je voorkeursdag/tijd naar info@topsportplaza-breda.nl, dan plannen we je afspraak voor de personal training in!

Wil je thuis binnen blijven sporten? Nog steeds worden er elke week nieuwe workouts toegevoegd in de besloten Facebook groep van Sportplaza: https://www.facebook.com/groups/365973067793780

Daarnaast kun je een op maat gemaakt thuis train schema aanvragen via de mail van jouw vestiging, zie hieronder:
Hendrik-Ido-Ambacht: info@sportplaza-hendrikidoambacht.nl
Breda: info@topsportplaza-breda.nl
2.Tariefswijziging abonnementen
Mede als gevolg van de coronacrisis worden onze tarieven gewijzigd vanaf 2021. Dit is echter niet van toepassing op onze huidige trouwe leden; jullie blijven hetzelfde tarief betalen wat je nu betaalt. Hiermee willen we al onze leden bedanken die ons door de crisis heen helpen. Zonder jullie kunnen we niet blijven bestaan!
Hopelijk tot snel!!